آخرین گزارش جلسات

یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و چهارمین جل...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/360مــورخ 99/08/03؛ یکصد و...
یکصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر پیرامون بررسی مسائل و مشکلات آثار باستانی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و سومین جلسه...

یکصد و بیست و سومین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسل...
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر با حضور شهردار شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و دومین جلسه...

یکصد و بیست و دومین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسلا...
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و یکمین جلسه...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/285 مــورخ 99/06/29؛ یکصد...
یکصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیستمین جلسه شورا...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/265 مــورخ 99/06/22 ؛ یکصد...
یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و نوزدهمین جلسه شور...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر وحیدی...
 یکصد و هجدهمین  جلسه علنی دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و هجدهمین جلسه علنی...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/239 مــورخ 99/06/06 ؛ یکص...
یکصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و هفدهمین جلسه شورا...

یکصد و هفدهمین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسلامی شه...
یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و شانزدهمین جلسه شو...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/194 مــورخ 99.5.19 ؛ یکصد...
یکصد و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه  برگزار شد.

یکصد و پانزدهمین جلسه شو...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/175 مــورخ 99/05/11 ؛ یکصد...